'Дартек' е запазена търговска марка под N: 72915 в Патентното Ведомство на Република България в следните класове:

  • Клас 9: Касови апарати, изчислителни машини, оборудване за обработка на информация и компютри
  • Клас 11: Уреди за отопление, охлаждане, сушене и вентилация
  • Клас 38: Телекомуникационни услуги
  • Клас 42: Проектиране и разработване на компютърен хардуер и софтуер

Търговската ни марка е регистрирана на 14.10.2010