В Народно Читалище "Възраждане 1940" в село Старо Село, община Тутракан изпълнихме обществена поръчка с предмет "Оборудване и обзавеждане на читалищна сграда: доставка и инсталиране на информационна система на базата на интерактивни киоски и публична дисплеи" по проект по по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. /ПРСР/, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/. В читалището доставихме и инсталирахме два интерактивни киоска от модел InfoDart 190 (InfoDart WHi190U по приетата на 10.11.2015 нова сигнатура на моделите на компанията), с параметри - Intel 2.8 GHz, 4 GB DDR3, 60 GB SSD, с вградени непрекъсваеми захранвания UPS 600VA. Публичните дисплеи са 55" Philips, също с 600VA UPS за предпазване от нестабилно напрежение в селото. Устройствата са обединени в система за диджитал сайнидж WizzyCast, която позволява да се представи динамично и интерактивно мултимедийно съдържание на посетителите на читалището. 

 

Изпратете ни запитване